OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY W FIRMIE PW ROMEX Siecla Sp. J.

 1. USTALENIA OGÓLNE
  1. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część umowy kupna-sprzedaży oraz każdego potwierdzenia zamówienia sprzedaży.
  2. W przypadku gdy Kupującym jest Konsument (klient indywidualny) w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U.1964.16.93) niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży nie znajdują zastosowania, za wyjątkiem postanowień zawartych w punkcie IX.
  3. Niniejsze warunki należy traktować, jako wyrażenie sprzeciwu wobec warunków ustalonych przez zamawiającego
  4. Sprzedaż towarów odbywa się tylko na podstawie zamówienia pisemnego /pismo, fax, e-mail.
  5. Minimalna kwota zamówienia wynosi 50 PLN. Przy zamówieniach niższych doliczona zostaje kwota manipulacyjna w wysokości 30 PLN, o ile indywidualna umowa nie stanowi inaczej.
  6. Dostawcą w świetle niniejszego dokumentu jest firma P.W. ROMEX Siecla Sp.J.
  7. Klienci składający zamówienia po raz pierwszy powinni załączyć do zamówienia:
   1. aktualny wypis z właściwego rejestru sądowego lub Urzędu Gminy/,
   2. aktualną umowa spółki /dla spółek/,
   3. decyzję Urzędu Skarbowego o nadaniu nr NIP,
   4. zaświadczenie Urzędu Statystycznego o nadaniu nr REGON,
   5. informację o maksymalnej wysokości zaciąganych zobowiązań /dla spółek z o.o./,
  8. W zamówieniu powinny znajdować się następujące informacje:
   1. rodzaj towaru, jego ilość i proponowany termin realizacji,
   2. dane identyfikacyjne firmy,
   3. proponowana forma płatności,
   4. sposób odbioru towaru,
   5. lub przywołany powinien zostać numer naszej oferty
  9. P.W. ROMEX Siecla Sp.J. zobowiązuje się do ochrony danych osobowych swoich klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 2. OFERTA, WARUNKI I ZAKRES DOSTAWY
  1. Oferta nie stanowi umowy kupna sprzedaży, zgodnie z prawem handlowym.
  2. Dostawca zastrzega sobie prawo własności oraz prawa autorskie wobec dostarczonych Zamawiającemu kosztorysów, rysunków oraz innej dokumentacji. Materiałów tych nie wolno udostępniać osobom trzecim bez zgody Dostawcy.
  3. Sprzedawca na podstawie złożonych zamówień i po analizie możliwości realizacyjnych przygotowuje potwierdzenie zamówienia dla klienta. Brak pisemnej odpowiedzi kupującego w terminie 2 dni roboczych od daty otrzymania potwierdzenia zamówienia sprzedaży jest równoznaczne ze zgodą na realizację zamówienia i akceptację niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży.
  4. Zamawiający ma obowiązek dokonać odbioru jakościowego towar natychmiast po jego otrzymaniu na zgodność z zamówieniem. Zobowiązany jest skontrolować w szczególności stan techniczny przesyłki - towarów (w zakresie wad widocznych gołym okiem) oraz jakość, ilość i asortyment dostarczonego towaru, a także natychmiast zgłosić przewoźnikowi i sprzedającemu w formie pisemnej ewentualne zastrzeżenia w tym zakresie.
  5. Dokonanie przez kupującego odbioru towaru bez jego zbadania, lub nie zgłoszenie zastrzeżeń bezzwłocznie po zbadaniu towaru będzie uważane za potwierdzenie prawidłowości dostawy.
  6. Ryzyko i przejęcie przedmiotu dostawy przechodzi na Zamawiającego od momentu wysyłki z magazynu Dostawcy. Na życzenie Zamawiającego i na jego koszt Dostawca może dokonać ubezpieczenia przesyłki.
  7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkodę lub utratę przesyłki w transporcie oraz opóźnienie w dostawie powstałe z winy przewoźnika.
  8. Dopuszczalne są dostawy i fakturowanie częściowe.
  9. Zamawiający ponosi wobec Dostawcy odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe wskutek bezpodstawnej rezygnacji z całości lub części zamówionych u Dostawcy towarów..
 3. TERMINY DOSTAW
  1. Termin dostawy liczy się od dnia, w którym Dostawca, po otrzymaniu zamówienia od Zamawiającego potwierdzi obowiązujące warunki handlowe. Dotrzymanie terminu dostawy jest uwarunkowane od otrzymania we właściwym czasie kompletnej dokumentacji od Zamawiającego oraz dotrzymania uzgodnionych warunków płatności i innych zobowiązań Zamawiającego.
  2. Dostawca realizuje dostawę w terminie i w sposób określony w potwierdzeniu zamówienia sprzedaży pod wskazany adres.
  3. Każdorazowo wewnątrz przesyłki umieszczona jest koperta z fakturą VAT. Na życzenie klienta faktura może być wysłana pocztą pod wskazany adres.
  4. W przypadku odbioru własnego sprzedawca przygotowuje zamówiony towar do odbioru w uzgodnionym terminie i miejscu.
  5. Termin dostawy uważa się za dotrzymany, jeżeli przesyłka z wyrobami lub urządzeniami opuściła magazyn Dostawcy przed upływem uzgodnionego terminu dostawy. Gdy wysyłka lub odbiór uległy opóźnieniu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, wówczas przesłanie zawiadomienie o gotowości towaru do wydania dokonane przed upływem uzgodnionego terminu uważane jest za dotrzymanie obowiązującego terminu dostawy.
  6. Jeżeli zwłoka w odbiorze lub wysyłce towaru spowodowana przez Zamawiającego wynosi więcej niż 30 dni, Dostawca może dowolnie zadysponować towarem, a Zamawiający nie może podnosić roszczeń z tytułu nieterminowej dostawy lub braku jej realizacji. Dostawca ma też prawo domagać się od Zamawiającego zwrotu kosztów składowania towarów lub ich zwrotu do producenta. III. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY W FIRMIE PW ROMEX Siecla Sp. J.
  7. Jeśli występować będą uprzednio nieprzewidywalne przeszkody, utrudniające wywiązanie się Dostawcy z jego obowiązków lub wywiązanie się jego poddostawców z ich obowiązków i gdy przy zachowaniu odpowiedniej staranności nie można było zapobiec przeszkodom wynikłym z powodu działania siły wyższej lub opóźnienia dostaw istotnych materiałów produkcyjnych lub półfabrykatów, wówczas uzgodnione terminy dostawy ulegają odpowiednio przesunięciu.
  8. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za straty pośrednie Zamawiającego wynikłe z tytułu zwłoki w dostawie.
 4. WARUNKI I TERMINY PŁATNOŚCI
  1. Wszystkie ceny należy rozumieć, jako ceny, do których dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) w aktualnie ustawowo ustalonej wysokości.
  2. Jeśli nie uzgodniono inaczej obowiązują ceny loco magazyn Dostawcy w Poznaniu.
  3. Za termin zapłaty przyjmuje się datę wpływu należności na konto lub do kasy Dostawcy.
  4. Pierwsze 2 transakcje dokonywane są za gotówkę (przelew- przedpłata lub za pobraniem), następnie obowiązuje 7 dniowy termin płatności, o ile umowa nie stanowi inaczej.
  5. Jeżeli nie uzgodniono inaczej obowiązują warunki płatności określone w ofercie lub potwierdzeniu zamówienia. Wpłata zaliczki lub zapłata za faktury Proforma, jeśli jest przewidziana, warunkuje uruchomienie zamówienia.
  6. W razie niedotrzymania terminów płatności Dostawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.
  7. Zamawiający nie ma prawa do wstrzymania płatności lub dokonywania potrąceń bez pisemnej zgody Dostawcy.
  8. W przypadku zaległości płatniczych wykraczających poza uzgodniony termin płatności Dostawca wstrzyma dostawę towarów do czasu uregulowania zaległości przez Zamawiającego.
 5. ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI
  1. Dostarczony towar do czasu spłacenia przez Zamawiającego całej należności pozostaje własnością Dostawcy.
  2. Jeżeli Zamawiający przerabia lub łączy dostarczony towar z innymi towarami, to Dostawca uzyskuje prawo współwłasności do nowego produktu, proporcjonalnie do udziału wartości towaru dostarczonego przez Dostawcę do łącznej wartości wszystkich zastosowanych do budowy danego produktu towarów.
 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY SPOWODOWANE PRZEZ PRODUKT
  1. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód związanych z towarem lub po jego dostarczeniu Zamawiającemu.
 7. GWARANCJA
  1. Dostawca udziela Zamawiającemu rocznej gwarancji tylko i wyłącznie na urządzenia użytkowane poprawnie, czyli zgodnie z ich przeznaczeniem, według instrukcji użytkowania, przechowywania i konserwacji.
  2. Zamawiający ma obowiązek dokonania odbioru jakościowego dostarczonych lub odebranych od Dostawcy wyrobów, zgodnie z punktem II. 4 niniejszych warunków dostawy, maksymalnie 3 dni od dnia przyjęcia. Po tym terminie nie będą akceptowane przez Dostawcę roszczenia dotyczące zakresu odbioru jakościowego.
  3. Dostawca wyklucza odpowiedzialność z tytułu rękojmi. Odpowiedzialność odszkodowawcza Dostawcy z jakiegokolwiek tytułu jest ograniczona do wartości sprzedanego towaru/usługi. Ponadto Dostawca nie jest odpowiedzialny za utracone przez Zamawiającego lub użytkownika towaru korzyści.
  4. Za wady towaru, do których zalicza się brak zapewnionych właściwości, Dostawca odpowiada następująco:
   1. Odpowiedzialność Dostawcy dotyczy wszystkich części, które w okresie uzależnionym od danego producenta (dokładną informację o czasie odpowiedzialności można uzyskać w siedzibie firmy) licząc od dnia wystawienia faktury Zamawiającemu, okazały się nienadającymi do użytku lub ich przydatność okazała się znacznie ograniczona, zwłaszcza z powodu wadliwej budowy lub złych materiałów albo wadliwego wykonania. Dostawca nieodpłatnie i według uznania pozostającego w jego decyzji, części te naprawi lub wymieni na nowe.
   2. O stwierdzeniu wad należy Dostawcę niezwłocznie zawiadomić. Zareklamowany towar należy przesłać do Dostawcy, w sposób z nim uzgodniony, celem sprawdzenia i naprawy lub dostarczenia nowego wyrobu. Uszkodzony towar, który został wymieniony na nowy staje się własnością Dostawcy.
   3. Reklamacja może być zgłaszana wyłącznie przez Zamawiającego na piśmie wraz z podaniem numeru faktury sprzedaży, numerem fabrycznym urządzenia, opisem usterki oraz oryginałem gwarancji, jeżeli występuje.
  5. Dostawca odpowiada tylko za wady, które powstały mimo prawidłowego użytkowania dostarczonego towaru.
  6. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towaru wynikłe:
   1. podczas transportu, przenoszenia, niewłaściwego i/lub niezgodnego z instrukcją montażu, użytkowania, przechowywania i konserwacji, samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych, dokonanych przez Zamawiającego lub inne nieupoważnione osoby
   2. przekroczenia parametrów technicznych i warunków użytkowania podanych w odpowiednich kartach katalogowych,
   3. stosowania niewłaściwych mediów, uszkodzenia spowodowane zjawiskami atmosferycznymi, zanieczyszczeniami, zalaniami
   4. niewłaściwej eksploatacji, uszkodzenie mechaniczne, termiczne lub inne uszkodzenia oraz wywołane nimi wady, spowodowane działaniem lub zaniechaniem działania Zamawiającego.
  7. Dostawca usunie bezpłatnie wady ukryte lub powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonym towarze.
  8. Odpowiedzialność za wykryte podczas eksploatacji wady materiałowe ponosi Producent urządzenia nie Dostawca.
  9. W przypadku nieuzasadnionego wezwania reklamacyjnego wszystkie koszty z tym związane – m.in. koszty ekspertyzy, koszty wysyłki do producenta- ponosi zgłaszający.
  10. Koszt wysyłki reklamowanego towaru do naprawy i po naprawie ponosi Zamawiający. Jeśli reklamacja zostanie uwzględniona, wtedy koszty transportu ponosi Dostawca.
  11. Gwarancja wygasa w przypadku nieprzestrzegania przez Zamawiającego warunków umowy, w szczególności w przypadku nie dokonania zapłaty w terminie płatności.
 8. ZWROTY TOWARU
  1. Każdorazowy zwrot towaru musi być uzgodniony i zaakceptowany przez sprzedawcę.
  2. Możliwy jest zwrot tylko nieuszkodzonego i nieużywanego towaru. Nie przyjmuje się zwrotów towarów nietypowych lub towaru sprowadzanego /wyprodukowanego na specjalne zamówienie Kupującego.
  3. Zwrot towaru dokonywany będzie poprzez wystawienie faktury korygującej.
  4. Rozpatrywane będą tylko sprawy do 1 miesięcy wstecz od daty wystawienia faktury.
  5. Koszty transportu za zwracany towar ponosi nabywca.
 9. PRAWIDŁOWOŚCI ZACHODZACE W RELACJACH POMIĘDZY SPRZEDAJĄCYM A KONSUMENTEM
  1. W przypadku, gdy Kupującym jest konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964.16.93) zastosowanie znajdują jedynie postanowienia OWS zawarte w niniejszym punkcie, pozostałe postanowienia są wyłączone.
  2. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówienia pisemnego /pismo, fax, e-mail.
  3. P.W. ROMEX Siecla Sp.J. zobowiązuje się do ochrony danych osobowych swoich klientów, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
  4. Minimalna kwota zamówienia wynosi 50 PLN. Strony mogą jednak w uzgodnić za obopólną zgodą, iż dopuszczalne są zamówienia niższe od tej kwoty.
  5. Konsument dokonujący po raz pierwszy zakupu winien podać swoje dane osobowe, wraz z miejscem zamieszkania oraz adresem do doręczeń, jeśli jest inny niż jego miejsce zamieszkania. Ponadto zobowiązany jest do wskazania numeru identyfikacji podatkowej, jeśli takowy posiada.
  6. W zamówieniu powinny znajdować się następujące informacje
   1. rodzaj towaru, jego ilość i proponowany termin realizacji,
   2. numer naszej oferty
   3. dane identyfikacyjne konsumenta,
   4. proponowana forma płatności,
   5. sposób odbioru towaru.
  7. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość P.W. ROMEX Siecla Sp.J. ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o:
   1. głównych cechach danego świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem;
   2. swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą,
   3. adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu, jeżeli są dostępne, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się ze Sprzedawcą;
   4. adresie, pod którym konsument może składać reklamacje, łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat o obowiązku ich uiszczenia sposobie i terminie zapłaty;
   5. sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę oraz stosowanej przez Sprzedawcą procedurze rozpatrywania reklamacji;
   6. sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy, kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument;
   7. w odniesieniu do umów zawieranych na odległość;
   8. obowiązku Sprzedającego dostarczenia rzeczy bez wad;
   9. istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji;
   10. kodeksie dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposobie zapoznania się z nim;
   11. możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.
  8. Sprzedający na podstawie złożonych zamówień i po analizie możliwości realizacyjnych przygotowuje potwierdzenie zamówienia dla Konsumenta.
  9. Każdorazowo wewnątrz przesyłki umieszczona jest koperta z fakturą VAT. Na życzenie Konsumenta faktura może być wysłana pocztą pod wskazany adres.
  10. W przypadku odbioru własnego Sprzedający przygotowuje zamówiony towar do odbioru w uzgodnionym terminie i miejscu.
  11. Kupujący ma obowiązek zbadać towar natychmiast po jego otrzymaniu na zgodność z zamówieniem. Zobowiązany jest skontrolować w szczególności stan techniczny przesyłki - towarów oraz jakość, ilość i asortyment dostarczonego towaru, a także natychmiast zgłosić przewoźnikowi i Sprzedającemu w formie pisemnej ewentualne zastrzeżenia w tym zakresie. Kupujący przy odbiorze przesyłki jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu, a także spisania w momencie dostawy, w obecności kuriera, protokołu o stanie przesyłki w sytuacji podejrzenia szkody.
  12. W przypadku niezależnego od Sprzedającego opóźnienia w dostawie towaru, termin realizacji zamówienia zostaje przedłużony o czas trwania przeszkody uniemożliwiającej Sprzedającemu terminową realizację zamówienia. W razie opóźnienia w dostawie towaru Sprzedający informuje Kupującego o przyczynie opóźnienia i nowej przewidywanej dacie realizacji zamówienia.
  13. Obowiązują ceny loco magazyn Dostawcy w Poznaniu - koszty przesyłki ponosi Konsument, jeśli nie uzgodniono inaczej. Postanowienie niniejszego punktu nie wiąże stron w przypadku braku indywidualnego poinformowania konsumenta o jego treści każdorazowo przed związaniem stron umową sprzedaży.
  14. Pierwsze 2 transakcje dokonywane są za gotówkę, przelew-przedpłata albo za pobraniem, następnie obowiązuje 7 dniowy termin płatności, o ile umowa nie stanowi inaczej.
  15. Za termin zapłaty przyjmuje się datę wpływu należności na konto lub do kasy Sprzedającego.
  16. Sprzedawca jest obowiązany wydać Konsumentowi wraz z towarem wszystkie elementy jego wyposażenia oraz instrukcje obsługi, konserwacji.
  17. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta, jeżeli towar w chwili jego wydania jest niezgodny z umową. W przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem roku od wydania towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania.
  18. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać obniżenia ceny sprzedaży lub może od umowy odstąpić według własnego wyboru, może również żądać naprawy rzeczy lub jej wymiany. Jednakże Sprzedawca może niezwłocznie złożyć propozycję, iż bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. W przypadku złożenia przez Sprzedawcę propozycji naprawy rzeczy lub jej wymiany. Kupujący może taką propozycję przyjąć lub żądać odmiennego rozwiązania, tj. obniżenia ceny lub w przypadku odstąpienia od umowy zwrotu wszelkich koszów jakie poniósł w związku z zawarciem umowy, chyba że żądania Kupującego są niemożliwe do spełnienia lub wymagają nadmiernych kosztów, w stosunku do tych, które zaproponował Sprzedawca. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru niezgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności.
  19. Konsument traci uprawnienia przewidziane w ustępie poprzedzającym, jeżeli przed upływem roku od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. Jednakże przedmiotowy roczny termin nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od wydania rzeczy.
  20. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru konsumentowi; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.
  21. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem lub odesłanie rzeczy pocztą. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni. Jednakże Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem wartości uiszczonej ceny Konsumentowi do momentu otrzymania zwrotu zakupionej rzeczy. W przedmiotowym przypadku Konsument ponosi koszty zwrotu rzeczy w przypadku, gdy rzeczy ze względu na swój charakter nie mogą zostać odesłane pocztą.
  22. W zakresie nieuregulowanym do stosunków pomiędzy Sprzedającym a Kupującym będącym konsumentem zastosowanie mają przepisy:
   1. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U.1964.16.93).
   2. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (Dz. U. 2014.827).
 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Wszelkie zmiany do OWS zaproponowane przez klienta przy składaniu zamówienia wymagają pisemnej zgody sprzedającego.
  2. Informacje podane w katalogach, folderach oraz ofertach sprzedawcy nie pociągają za sobą żadnych zobowiązań, a są jedynie zaproszeniem do rokowań.
  3. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewykonanie zobowiązań wynikających z umowy, jeżeli jest to spowodowane działaniami siły wyższej. Za siłę wyższą rozumie się okoliczności niezależne od partnerów takie jak: pożar, strajki, powódź, embargo, ograniczenia energetyczne.
  4. Wszystkich klientów obowiązują niniejsze OWS o ile indywidualna umowa nie stanowi inaczej.
  5. Miejscem sądu dla wszelkich sporów jest miasto Poznań. Dostawca może jednak zaskarżyć Zamawiającego w sądach ogólnych właściwych dla siedziby Zamawiającego.
  6. W odniesieniu do wszystkich sporów pomiędzy Dostawcą i Zamawiającym obowiązuje wyłącznie prawo polskie.